POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA
UČENIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 21/2015)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima
učenika (u daljem tekstu: Ugovor) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po
osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u
daljem tekstu: zaposleni) kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu Republike
Srbije, postupak izmene i dopune Ugovora, kao i međusobni odnosi učesnika Ugovora.
Član 2
Ugovor se neposredno primenjuje u svim osnovnim školama, srednjim školama i domovima
učenika (u daljem tekstu: ustanove) iz člana 1. Ugovora.
Poslodavac u smislu Ugovora jeste ustanova.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se utvrditi veća prava od prava utvrđenih
Ugovorom, kao i druga prava koja nisu utvrđena Ugovorom, u skladu sa zakonom.
Član 3
Ugovor se zaključuje na vreme od tri godine.
II RADNI ODNOSI
1. Zasnivanje radnog odnosa
Član 4
Radni odnos u ustanovi zasniva se ugovorom o radu sa licem koje, pored zakonskih uslova,
ispunjava i posebne uslove utvrđene aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
Član 5
Pre početka školske godine, a najkasnije do 15. avgusta, direktori škola dostavljaju liste
zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba u tekućoj školskoj
godini kao i u prethodnom periodu i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim
radnim vremenom, kao i listu slobodnih radnih mesta, koja treba da bude potpisana od
strane ovlašćenih predstavnika reprezentativnih sindikata škole. Ukoliko lista nije potpisana
od strane ovlašćenih predstavnika sindikata, direktor je dužan da na listi navede razloge
zbog kojih to nije učinjeno.
Pre početka školske godine, načelnici školskih uprava, predstavnici direktora i predstavnici
reprezentativnih sindikata zajednički utvrđuju listu iz stava 1. ovog člana.
Preuzimanje se vrši sledećim redosledom:
1. Sa liste zaposlenih za čijim je radom delimično ili u potpunosti prestala potreba zaposleni
se može preuzeti samo za procenat za koji mu je smanjeno radno angažovanje u odnosu na
procenat sa kojim je zasnovao radni odnos;
2. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u toj ustanovi;
3. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u ustanovama na
teritoriju nadležne školske uprave;
4. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom iz drugih školskih
uprava uz saglasnost školskih uprava.
Izbor i prijem lica u radni odnos, na osnovu konkursa, vrši direktor, pod uslovom da se
prethodno preuzimanjem nije mogao zasnovati radni odnos sa licem koje je evidentirano u
smislu st. 1. i 2. ovog člana, a ispunjava uslove utvrđene aktom o organizaciji i sistematizaciji
poslova.
Školska uprava redovno ažurira liste iz stava 1. ovog člana tokom godine, na osnovu
podataka koje dostavljaju direktori ustanova.
Zaposleni koji na lični zahtev prekine radni odnos u određenoj ustanovi ne prijavljuje se na
listu zaposlenih iz stava 1. ovoga člana.
Pre raspisivanja konkursa za prijem u radni odnos, poslodavac je u obavezi da pribavi
mišljenje reprezentativnih sindikata ustanove o ispunjenosti uslova iz st. 1. i 2. ovog člana. U
slučaju da postoji nesaglasnost, nadležna je školska uprava i nadležna inspekcija.
Rok za davanje mišljenja je petnaest dana od dana prijema zahteva.
Odredbe ovog člana ne primenjuju se na zaposlene u domovima učenika.
Član 6
Preuzimanje zaposlenih se može vršiti iz druge ustanove posle 15. avgusta.
Zaposleni može biti preuzet iz drugih ustanova na neodređeno vreme najviše u procentu u
kojem je zasnovao radni odnos.
Član 7
Direktor je dužan da obavesti reprezentativni sindikat u ustanovi o izvršenom prijemu u radni
odnos u roku od pet dana.
2. Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Član 8
Zaposleni ima pravo i obavezu da se, u toku radnog odnosa, stalno stručno osposobljava i
usavršava i da na osnovu stručnog usavršavanja unapređuje svoj rad.
Poslodavac je obavezan da utvrdi način stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih,
u skladu sa prioritetima i programima nadležnog ministarstva i sredstvima obezbeđenim u
budžetu jedinice lokalne samouprave.
Ukoliko poslodavac ne obezbedi upućivanje zaposlenog na stručno osposobljavanje i
usavršavanje, zaposleni ne može snositi posledice po ovom osnovu.
3. Radno vreme
3.1. Puno radno vreme
Član 9
Puno radno vreme zaposlenog iznosi 40 časova nedeljno.
Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku na početku školske godine izdaje se rešenje o
godišnjem i nedeljnom zaduženju fonda časova.
3.2. Nepuno radno vreme
Član 10
Nepuno radno vreme jeste radno vreme koje je kraće od punog radnog vremena, u skladu sa
zakonom.
Aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđuju se poslovi na kojima se obavlja rad sa
nepunim radnim vremenom.
3.3. Prekovremeni rad
Član 11
Na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena, u skladu
sa zakonom, i to u slučaju:
1) više sile,
2) prijema i obrade dokumenata i podataka za prijemni ispit,
3) obavljanja završnog i prijemnog ispita,
4) zamene privremeno odsutnog zaposlenog do pet radnih dana u mesecu,
5) izvršavanja drugih poslova – kada je neophodno da se u određenom roku završi posao.
Poslodavac je dužan da zaposlenom, pre početka obavljanja prekovremenog rada, izda
rešenje o razlozima i trajanju prekovremenog rada i nalog za isplatu uvećane plate u skladu
sa zakonom.
3.4. Raspored radnog vremena
Član 12
Godišnjim planom rada ustanove utvrđuje se raspored radnog vremena zaposlenih.
4. Odmori i odsustva
4.1. Odmor u toku dnevnog rada
Član 13
Odmor u toku dnevnog rada traje 30 minuta za puno radno vreme i, po pravilu, ne može se
koristiti u prva dva sata nakon početka, niti u poslednja dva sata pre završetka radnog
vremena, odnosno za nastavnike tokom neposrednog obrazovno-vaspitnog rada.
Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada utvrđuje poslodavac.
4.2. Godišnji odmor
Član 14
U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor, u skladu sa zakonom i
Ugovorom.
Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana
uvećava po osnovu:
1. doprinosa na radu:
1) za ostvarene izuzetne rezultate – 4 radna dana,
2) za vrlo uspešne rezultate – 3 radna dana,
3) za uspešne rezultate – 2 radna dana;
2. uslova rada:
1) rad sa skraćenim radnim vremenom – 3 radna dana,
2) redovan rad subotom, nedeljom i rad noću – 2 radna dana,
3) rad u dve i više ustanova – 2 radna dana;
4) otežani uslovi rada, u skladu sa opštim aktom ustanove – 2 radna dana;
3. radnog iskustva:
1) od 5 do 10 godina rada – 2 radna dana,
2) od 10 do 20 godina rada – 3 radna dana,
3) od 20 do 30 godina rada – 4 radna dana,
4) preko 30 godina rada – 5 radnih dana;
4. obrazovanja i osposobljenosti za rad:
1) za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske
studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u
skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, počev od 10. septembra 2005.
godine i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu
koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – 4 radna
dana,
2) za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske,
odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, više obrazovanje i
specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja – 3 radna dana,
3) za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – 2 radna dana,
4) za osnovno obrazovanje, osposobljenost za rad u trajanju od jedne godine,
obrazovanje za rad u trajanju od dve godine ili srednje obrazovanje u trajanju od
tri godine – 1 radni dan;
5. socijalnih uslova:
1) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa jednim maloletnim detetom – 2
radna dana,
2) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju za svako naredno maloletno dete po
1 radni dan,
3) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa detetom koje ima poteškoće u
razvoju – 3 radna dana,
4) invalidu – 3 radna dana.
Doprinos na radu utvrđuje se opštim aktom poslodavca.
Član 15
Raspored korišćenja godišnjeg odmora nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika utvrđuje
se godišnjim planom rada ustanove, a za ostale zaposlene, u zavisnosti od potrebe posla,
planom korišćenja godišnjih odmora.
4.3. Plaćeno odsustvo
Član 16
Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku
kalendarske godine, u slučaju:
1) sklapanja braka – 7 radnih dana,
2) sklapanje braka deteta – 3 radna dana,
3) porođaja supruge – 5 radnih dana,
4) porođaja člana uže porodice – 1 radni dan,
5) usvajanja deteta – 5 radnih dana,
6) teže bolesti člana uže porodice – 7 radnih dana,
7) selidbe u isto mesto stanovanja – 2 uzastopna radna dana,
8) selidbe u drugo mesto stanovanja – 3 radna dana,
9) elementarne nepogode – 5 radnih dana,
10) učestvovanja u kulturnim i sportskim priredbama do 2 radna dana,
11) korišćenja organizovanog rekreativnog odmora u cilju prevencije radne invalidnosti do 5
radnih dana,
12) učestvovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti
i dr. do 7 radnih dana,
13) stručnog usavršavanja do 5 radnih dana,
14) polaganja ispita za licencu do 5 dana,
15) završavanje studija drugog i trećeg stepena u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) do
5 dana.
Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo:
1) zbog smrti člana uže porodice – 5 radnih dana.
Članovima uže porodice smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac,
usvojenik i staratelj.
2) dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja
krvi.
Poslodavac može da odobri zaposlenom odsustvo za srodnike koji nisu navedeni i za druga
lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim, u trajanju utvrđenom
rešenjem poslodavca.
Zaposleni može da ostvaruje pravno na plaćeno odsustvo samo u momentu kada nastupi
slučaju po osnovu koga ostvaruje to pravo.
4.4. Neplaćeno odsustvo
Član 17
Poslodavac je dužan da zaposlenom omogući pravo na neplaćeno odsustvo u slučaju:
1) doškolovavanja – od 30 dana do tri godine,
2) završavanje studija drugog i trećeg stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
(„Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) do 6 meseci,
3) učešća u naučnoistraživačkom projektu – do okončanja projekta,
4) posete članovima uže porodice u inostranstvu – do tri meseca, u periodu od tri godine,
5) lečenje člana uže porodice,
6) u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ustanove.
Ne može se smatrati doškolovavanjem sticanje iskustva radom kod drugog poslodavca.
Članovima uže porodice smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac,
usvojenik i staratelj.
Zaposlenom koji koristi neplaćeno odsustvo miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.
III PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA
1. Visina osnovice
Član 18
Ugovorne strane pregovaraju o visini osnovice za obračun i isplatu plata svake godine u
postupku donošenja predloga budžeta Republike Srbije.
Ugovorne strane u postupku pregovaranja razmatraju mogućnost i potrebu korekcije
koeficijenata.
Član 19
Ugovorne strane obavezuju se da pristupe pregovaranju o korekciji osnovice za obračun
plata pre donošenja predloga zakona o budžetu za narednu godinu, ako dođe do bitne
promene okolnosti na osnovu kojih je utvrđena osnovica za obračun plata.
Inicijativu za pregovore pokreće sindikat.
Ugovorne strane se obavezuju da pregovore započnu u roku od deset dana od dana
pokretanja inicijative, te da pregovori budu završeni u roku od 30 dana od dana pokretanja
inicijative.
2. Elementi za utvrđivanje plate
Član 20
Plata se utvrđuje na osnovu: osnovice za obračun plata, koeficijenta sa kojim se množi
osnovica, dodataka na platu i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje iz plata u skladu sa zakonom.
Ukoliko je osnovna plata zaposlenog, koja je utvrđena na osnovu osnovice za obračun plata i
koeficijenta iz propisa o koeficijentima za obračun i isplatu plata, za puno radno vreme i
ostvareni standardni radni učinak, manja od minimalne zarade, osnovna plata zaposlenog
utvrđena na napred opisan način isplaćuje se u visini minimalne zarade.
3. Plata za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
Član 21
Plata se isplaćuje za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.
4. Dodatak na platu
Član 22
Zaposleni ima pravo na dodatak na platu:
1) za rad na dan praznika koji je neradan dan – 110% od osnovice,
2) za rad noću – 26% od osnovice, ako takav rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja
koeficijenta,
3) za prekovremeni rad – 26% od osnovice,
4) po osnovu vremena provedenog na radu – u visini od 0,4% od osnovice za svaku punu
godinu rada ostvarenog u radnom odnosu kod poslodavca.
Poslodavcem, u smislu ovog člana ugovora, smatra se predškolska ustanova, osnovna i
srednja škola, visokoškolska ustanova (uključujući i naučne institute u sastavu univerziteta) i
ustanove učeničkog i studentskog standarda na teritoriji Republike Srbije i to kao ustanove
koje su utvrđene odgovarajućom mrežom ustanova kao planskim aktom koji donosi osnivač,
odnosno konkursom koji se raspisuje svake školske godine za upis, odnosno prijem u ove
ustanove u skladu sa odgovarajućim zakonom, imajući u vidu jedinstveni sistem prosvete,
koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.
U slučajevima rada preko pune norme, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja, plata se uvećava po času, a vrednost časa se izračunava tako što
se ukupna plata zaposlenog podeli sa mesečnim brojem časova redovne nastave.
Osnovica za obračun dodataka na platu iz stava 1 ovog člana je proizvod osnovice za
obračun plate i koeficijenta iz propisa kojim se utvrđuju koeficijenti za obračun i isplatu plata
zaposlenih u javnim službama.
5. Naknada plate
Član 23
Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini koja se obračunava i isplaćuje prema
odredbama Zakona o radu za vreme provedeno na godišnjem odmoru, plaćenom odsustvu i
državnom prazniku.
Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini koja se obračunava i isplaćuje u visini
prosečne plate u prethodnih 12 meseci, u slučaju:
1) stručnog usavršavanja,
2) prisustvovanja sednicama državnih organa, organa uprave i lokalne samouprave, organa
udruženja poslodavaca, privredne komore, organa upravljanja kod poslodavca, organa
sindikata u svojstvu člana,
3) učešća na radno-proizvodnim takmičenjima i izložbama inovacija i drugih vidova
stvaralaštva.
Poslodavac je obavezan da za edukativne seminare i sl., a prema odluci nadležnog organa
sindikata, omogući odsustvovanje sa rada predstavnicima sindikata u trajanju od najmanje
sedam radnih dana godišnje.
Član 24
Zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene
sprečenosti za rad do 30 dana, i to:
1) u visini od 65% prosečne plate u prethodna 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila
privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u
skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom
van rada, ako zakonom nije drukčije određeno,
2) u visini 100% prosečne plata u prethodna 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila
privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u
skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili
profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno.
Član 25
Poslodavac može osigurati zaposlenog od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja
rada, iz sopstvenih sredstava.
6. Naknada troškova
Član 26
Zaposleni ima pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u
javnom saobraćaju (gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u
mesecu za prethodni mesec, ukoliko nije obezbedio sopstveni prevoz. Ukoliko je peronska
karta uslov korišćenja prevoza, smatra se da je ista sastavni deo troškova prevoza.
Na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi mesečnu kartu za
dolazak i odlazak sa rada, ukoliko nije obezbedio sopstveni prevoz.
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova, i to:
1) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji,
2) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, pod uslovima i na način utvrđen
propisima kojima se reguliše službeni put državnih službenika i nameštenika.
Naknada troškova iz stava 3. tačka 1. ovog člana isplaćuje se zaposlenom za troškove
ishrane za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnice za službeno putovanje u
zemlji), u visini od 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema
poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike,
troškove noćenja prema priloženom računu, osim u hotelu luks kategorije, s tim što se putni
troškovi prevoza priznaju u celini prema priloženom računu.
Za vreme provedeno na službenom putu u trajanju od 8 do 12 sati, zaposlenom pripada
naknada u visini od 50% dnevnice, a za trajanje duže od 12 sati, pun iznos dnevnice.
Naknada troškova za vreme službenog puta se isplaćuje na osnovu popunjenog putnog
naloga i priloženog računa.
Zaposlenom se pre službenog puta isplaćuje akontacija troškova za službeni put.
Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi naknadu troškova korišćenja sopstvenog
automobila u službene svrhe u visini 30% cene jednog litra pogonskog goriva po pređenom
kilometru.
7. Otpremnina
Član 27
Poslodavac je dužan da isplati zaposlenom otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi
korišćenja prava na penziju, u visini trostrukog iznosa poslednje isplaćene plate zaposlenog,
s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom
kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u
Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za
poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.
Isplata otpremnine vrši se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
8. Uvećanje plate iz sopstvenih prihoda
Član 28
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca može da se utvrdi pravo zaposlenog na uvećanje
plate u visini do 30% od visine plate, koje se isplaćuje iz sopstvenih prihoda koje ostvari
ustanova, u skladu sa zakonom.
Poslodavac je obavezan da utvrđuje prihode i rashode i vrši raspodelu sredstava iz
prethodnog stava i obavezan je da o tome obaveštava sindikat.
9. Solidarna pomoć
Član 29
Poslodavac je dužan da zaposlenom, po osnovu solidarnosti, isplati pomoć u slučaju:
1) smrti bračnog druga ili deteta – u visini troškova sahrane prema priloženim računima do
neoporezivog iznosa,
2) nastanka trajne teške invalidnosti – u visini dve prosečne plate,
3) bolovanja dužeg od tri meseca u kontinuitetu – u visini jedne prosečne plate jednom u
kalendarskoj godini,
4) u slučaju nabavke medicinskih pomagala ili lekova koja su definisana pravilnikom o
medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava osiguranja – u visini
jedne prosečne plate.
U slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova sahrane prema
priloženim računima, do neoporezivog iznosa, samo kod jednog poslodavca.
Prosečna plata iz stava 1. ovog člana je prosečna plata po zaposlenom u ustanovi u
prethodnom mesecu, odnosno prosečna zarada isplaćena u Republici Srbiji u prethodnom
mesecu u odnosu na mesec isplate solidarne pomoći, prema poslednjem objavljenom
podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to povoljnije po
zaposlenog.
10. Naknada štete
Član 30
Poslodavac je dužan da zaposlenom naknadi štetu zbog povrede na radu ili profesionalnog
oboljenja, u skladu sa zakonom.
11. Jubilarna nagrada
Član 31
Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati jubilarnu nagradu.
Jubilarna nagrada isplaćuje se zaposlenom u godini kada navrši 10, 20, 30 ili 35 godina rada
ostvarenog u radnom odnosu.
Vreme provedeno na radu po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, o
delu, o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, o dopunskom radu, kao i poseban staž
osiguranja u skladu sa propisima PIO (npr. rođenje trećeg deteta, sportski staž, vreme za
koje je osiguranik samostalno uplaćivao doprinose i sl.), kao i vreme obavljanja samostalne
delatnosti se ne smatra radom u radnom odnosu.
Visina jubilarne nagrade iznosi:
1) pola prosečne plate – za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,
2) jednu prosečnu platu – za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,
3) jednu i po prosečnu platu – za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,
4) dve prosečne plate – za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu.
Prosečna plata iz stava 4. ovog člana jeste plata iz člana 29. stav 3. ovog ugovora.
12. Druga primanja
Član 32
Zaposlenima pripada pravo na Novogodišnju nagradu, u jednakom iznosu.
O visini i dinamici isplate nagrade iz stava 1. ovog člana, Vlada i reprezentativni sindikati
pregovaraju svake godine.
Poslodavac može da, u skladu sa svojom odlukom, iz sopstvenih prihoda, uz prethodno
pribavljeno mišljenje sindikata, obezbedi deci zaposlenih do 11 godina starosti prigodni
poklon za Novu godinu.
Poslodavac može da, iz sopstvenih prihoda, zaposlenoj ženi obezbedi poklon ili novčani
iznos za Dan žena.
Poslodavac može da, iz sopstvenih prihoda, nastavnicima čiji su učenici osvojili nagrade na
takmičenjima, obezbedi novčana sredstva za nagradu.
Merila i kriterijumi za ostvarivanje prava na nagradu iz stava 5. ovog člana utvrđuju se opštim
aktom.
13. Rokovi za isplatu plata
Član 33
Plata se isplaćuje u dva dela, i to:
1) prvi deo do petog u narednom mesecu,
2) drugi deo do 20. u narednom mesecu.
Poslodavac je dužan da zaposlenom, prilikom svake isplate plate i naknada plate, dostavi
obračun.
IV PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH
1. Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa
punim ili nepunim radnim vremenom
Član 34
Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim
radnim vremenom, vrednuju se u bodovima, i to:
1. rad ostvaren u radnom odnosu:
1) za svaku godinu rada ostvarenog u radnom odnosu – 1 bod,
2) za svaku godinu rada ostvarenog u radnom odnosu u ustanovama obrazovanja
– 1 bod.
Vreme provedeno na radu po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, o
delu, o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, o dopunskom radu, kao i poseban staž
osiguranja u skladu sa propisima PIO (npr. rođenje trećeg deteta, sportski staž, vreme za
koje je osiguranik samostalno uplaćivao doprinose i sl.), kao i vreme obavljanja samostalne
delatnosti se ne smatra radom u radnom odnosu.
Zaposlenom se računa cela godina provedena na radu u radnom odnosu bez obzira na to da
li je radio sa punim ili nepunim radnim vremenom.
2. obrazovanje:
1) za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske
studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u
skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, počev od 10. septembra 2005.
godine i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu
koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – 20 bodova,
2) za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske,
odnosno osnovne strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim
obrazovanjem – 15 bodova,
3) za specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja – 13 bodova,
4) za srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine – 12 bodova,
5) za srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine – 10 bodova,
6) za osnovno obrazovanje i osposobljenost za rad u trajanju od jedne ili dve
godine – 5 bodova.
Bodovanje se vrši prema stečenom odgovarajućem obrazovanju.
3. takmičenja:
1) broj bodova za opštinsko takmičenje i smotru:
za osvojeno prvo mesto – 2 boda,
za osvojeno drugo mesto – 1,5 bod,
za osvojeno treće mesto – 1 bod;
2) broj bodova za okružno/regionalno, odnosno gradsko takmičenje i smotru:
za osvojeno prvo mesto – 4 boda,
za osvojeno drugo mesto – 3 boda,
za osvojeno treće mesto – 2 boda;
3) broj bodova za republičko takmičenje i smotru:
za osvojeno prvo mesto – 8 bodova,
za osvojeno drugo mesto – 6 bodova,
za osvojeno treće mesto – 4 boda;
4) broj bodova za međunarodno takmičenje:
za osvojeno prvo mesto – 15 bodova,
za osvojeno drugo mesto – 12 bodova,
za osvojeno treće mesto – 10 bodova.
Po osnovu takmičenja boduje se nastavnik koji je učenika pripremao za takmičenje i koji je
ostvario relevantne rezultate.
Prilikom bodovanja zaposlenih u obzir se uzima rezultat postignut na takmičenjima i
smotrama koji su organizovani u skladu sa stručnim uputstvom ministarstva o organizovanju
takmičenja i smotri učenika i koju su utvrđeni navedenim kalendarom.
Vrednuje se samo jedan rezultat ostvaren u najvišem rangu takmičenja i smotri. Bodovanje
po ostvarenim rezultatima na takmičenju i smotri vrši se ukoliko u toj kategoriji zaposleni
imaju mogućnost učešća u takmičenju. Prilikom bodovanja vrednuju se rezultati ostvareni u
toku celokupnog rada ostvarenog u obrazovanju.
4. pedagoški doprinos u radu:
1) rad na izradi udžbenika koji su odobreni rešenjem ministra, u skladu sa
propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja:
– autor – 7 bodova,
– saradnik na izradi udžbenika – ilustrator – 5 bodova,
– recenzent – 4 boda;
2) objavljen rad iz struke u stručnoj domaćoj ili stranoj literaturi – 1 bod.
Bez obzira na broj objavljenih radova po ovom osnovu dobija se samo jedan bod.
Za pedagoški doprinos radu bodovi se dobijaju samo po jednom osnovu.
5. imovno stanje:
1) ako su ukupna primanja domaćinstva po članu na nivou republičkog proseka
prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za
poslove statistike – 0,5 bodova,
2) ako su ukupna primanja domaćinstva po članu ispod republičkog proseka
prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za
poslove statistike – 1 bod.
Kod bodovanja imovnog stanja, pod porodičnim domaćinstvom smatraju se: bračni drug,
deca i roditelji koje zaposleni izdržava.
6. zdravstveno stanje na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, odnosno nadležnog
fonda penzijskog i invalidskog osiguranja:
1) invalid druge kategorije – 3 boda,
2) teška bolest zaposlenog na osnovu konzilijarnog nalaza lekara nadležne
zdravstvene ustanove – 3 boda,
3) zaposleni koji boluje od profesionalne bolesti – 2 boda.
Bodovanje po ovom osnovu vrši se samo po jednoj od tačaka koja je najpovoljnija za
zaposlenog.
Teška bolest zaposlenog utvrđuje se na osnovu konzilijarnog nalaza lekara nadležne
zdravstvene ustanove na teritoriji opštine ili na teritoriji grada na kome je formirana takva
komisija.
7. broj dece predškolskog uzrasta, odnosno dece na redovnom školovanju do 26 godina
starosti:
1) ako zaposleni ima jedno dete – 1 bod,
2) ako zaposleni ima dvoje dece – 3 boda,
3) ako zaposleni ima troje i više dece – 5 bodova.
Kao dete na redovnom školovanju do 26 godina starosti smatra se i učenik završnog razreda
osnovne i srednje škole do kraja školske godine, odnosno do 31. avgusta godine u kojoj dete
ima svojstvo redovnog učenika završnog razreda.
Za kriterijum za koji zaposleni ne dostavi potrebnu dokumentaciju u ostavljenom roku za
utvrđivanje liste zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba,
boduje se sa nula bodova.
Član 35
Na osnovu kriterijuma iz člana 34. Ugovora sačinjava se rang lista prema redosledu bodova,
počev od najvećeg.
Za zaposlenog za čijim je radom prestala potreba utvrđuje se zaposleni koji ostvari najmanji
broj bodova.
Ukoliko više zaposlenih ima isti broj bodova, prednost ima zaposleni koji je ostvario veći broj
bodova po osnovu rada ostvarenog u radnom odnosu, obrazovanja, takmičenja, pedagoškog
doprinosa u radu, imovnog stanja, zdravstvenog stanja, broja dece, i to navedenim
redosledom.
Član 36
Rešenje kojim se utvrđuje da je prestala potreba za radom zaposlenog donosi direktor, na
osnovu predloga komisije koju imenuje organ upravljanja ustanove na predlog sindikata.
Komisija iz stava 1 ovog člana utvrđuje predlog na osnovu liste koja je sačinjena prema
kriterijumima iz člana 34. Ugovora.
2. Mere za zapošljavanje
Član 37
Zaposleni za čijim je radom prestala potreba može biti:
1) raspoređen na drugo radno mesto u ustanovi;
2) raspoređen na radno mesto sa nepunim radnim vremenom u ustanovi;
3) preuzet na osnovu sporazuma o preuzimanju u drugu ustanovu uz saglasnost
zaposlenog;
4) upućen na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Član 38
Radni odnos zaposlenom za čijim je radom prestala potreba ne može prestati bez njegove
saglasnosti:
1) zaposlenoj za vreme trudnoće ili sa detetom do dve godine starosti,
2) zaposlenom samohranom roditelju,
3) zaposlenom čije dete ima teški invaliditet,
4) ako oba bračna druga rade u istoj ustanovi, jednom od bračnih drugova,
5) zaposlenom muškarcu koji ima najmanje 35 godina staža osiguranja i zaposlenoj ženi koja
ima najmanje 30 godina staža osiguranja, bez njihove saglasnosti, pod uslovom da ne
ispunjava jedan od uslova za penziju.
Samohranim roditeljem, u smislu ovog ugovora, smatra se roditelj koji sam vrši roditeljsko
pravo, kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili sam vrši roditeljsko pravo na osnovu
odluke suda ili kada samo on živi sa detetom, a sud još nije doneo odluku o vršenju
roditeljskog prava.
Roditelj će se smatrati samohranim i u slučaju kada je drugi roditelj potpuno ili trajno
nesposoban za privređivanje, a nije stekao pravo na penziju ili kada se drugi roditelj nalazi
na izdržavanju kazne duže od šest meseci.
Ne smatra se, u smislu ovog ugovora, samohranim roditelj koji po prestanku ranije bračne,
odnosno vanbračne zajednice, zasnuje novu bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu.
Član 39
Zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, a kome nije moglo da se obezbedi ni jedno
od prava utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili ugovorom o radu,
može prestati radni odnos pod uslovom da mu se prethodno isplati otpremnina, i to najmanje
u visini koja je utvrđena Zakonom o radu, odnosno koja je utvrđena posebnim programom za
rešavanje viška zaposlenih u ustanovama iz oblasti obrazovanja u procesu racionalizacije
broja zaposlenih, koji se donosi u skladu sa opštim aktom Vlade koji uređuje ta pitanja.
Isplata otpremnine vrši se najkasnije do dana prestanka radnog odnosa, a isplata svih
neisplaćenih plata, naknada plata i drugih primanja koje je zaposleni ostvario do dana
prestanka radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, najkasnije u roku od
30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
Član 40
Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u
kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom.
Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika za bezbednost
i zdravlje na radu.
Najmanje tri predstavnika zaposlenih obrazuju Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.
Poslodavac i predstavnik zaposlenih, odnosno odbor iz stava 3. ovog člana i sindikat, dužni
su da međusobno sarađuju o pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u vezi
sa bezbednosti i zdravljem na radu.
V MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
1. Kolektivni radni sporovi
Član 41
Mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova vrši se na način i po postupku utvrđenim
posebnim zakonom.
Član 42
Kolektivnim radnim sporom, u smislu ovog ugovora, smatraju se sporovi povodom:
1) zaključivanja, izmena i dopuna ili primene Ugovora,
2) ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje,
3) ostvarivanje prava na štrajk,
4) ostvarivanje i zaštite drugih prava iz rada i po osnovu rada, u skladu sa zakonom.
2. Individualni radni sporovi
Član 43
Individualnim radnim sporom, u smislu ovog ugovora, smatra se spor nastao povodom
povrede ili ugrožavanja pojedinačnog prava, obaveze ili interesa iz radnog odnosa, odnosno
povodom radnog odnosa.
Član 44
Mirno rešavanje individualnih radnih sporova povodom prestanka radnog odnosa ili isplate
minimalne plate, vrši se po postupku pred arbitrom, u skladu sa pravilima utvrđenim
posebnim zakonom.
VI PRAVO NA ŠTRAJK
Član 45
Pri organizovanju i sprovođenju štrajka sindikat mora voditi računa o ostvarivanju Ustavom
zagarantovanih sloboda i prava drugih.
Štrajkom se ne sme ugroziti pravo na život, zdravlje i ličnu sigurnost.
Član 46
Odluku o štrajku sindikat donosi u skladu sa odredbama opšteg akta sindikata.
Štrajk se mora najaviti u skladu sa zakonom.
U odluci kojom se najavljuje štrajk sindikat mora naznačiti štrajkačke zahteve, mesto, dan i
vreme štrajka, kao i podatke o štrajkačkom odboru.
Član 47
Štrajkački odbor rukovodi štrajkom, prati da li se štrajkom ne ometa red i da li se štrajk
sprovodi na zakonit način, i upozorava nadležne organe na pokušaj sprečavanja ili ometanja
štrajka.
Štrajkački odbor je dužan da razmotri svaku inicijativu za mirno rešavanje spora koju mu
uputi poslodavac sa kojim je u sporu, i da na nju odgovori na način kako mu je ta inicijativa i
upućena.
Član 48
Zbog učestvovanja u štrajku, organizovanom u skladu sa zakonom i ovim ugovorom,
zaposleni ne mogu biti stavljeni u nepovoljan položaj.
Zaposleni koji učestvuje u štrajku ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa, u skladu sa
zakonom.
Član 49
Poslodavac ustanove ne sme sprečavati štrajk koji je organizovan u skladu sa zakonom i
Ugovorom.
Poslodavac se obavezuje da se uzdrži od delovanja kojim bi pojedini sindikat bio doveden u
povlašćeni ili podređeni položaj.
VII SINDIKAT ZAPOSLENIH
Organizovanje sindikata
Član 50
Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da bez prethodnog odobrenja organizuju sindikat, kao
i da mu pristupaju pod isključivim uslovima, da se pridržavaju njegovih statuta i pravila.
Sindikat ne može biti raspušten ili njegova delatnost obustavljena ili zabranjena,
administrativnim aktom ustanove.
Član 51
Zaposleni pristupa sindikatu dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice.
Izgled i sadržaj pristupnice utvrđuje se aktom sindikata.
Član 52
Poslodavac je dužan da članu sindikata, bez naknade, posredstvom službi ustanove:
1) odbije iznos sindikalne članarine i uplati je na odgovarajući račun sindikalne organizacije,
kao i na račune viših organa sindikata kome član pripada prema statutu sindikata,
2) vrši uplatu na račun fondova koje sindikat osniva (štrajkački fond, fond solidarnosti i sl.),
3) daje na uvid podatke o uplati članarine sindikalnom rukovodstvu.
2. Tehničko-prostorni uslovi
Član 53
Poslodavac je dužan da reprezentativnom sindikatu obezbedi tehničko-prostorne uslove i
pristup podacima i informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti, i to:
1) odvojenu prostoriju za rad sindikata i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih
sastanaka,
2) pravo na korišćenje telefona, telefaksa i drugih tehničkih sredstava i opreme,
3) slobodu podele sindikalnih saopštenja, izveštaja na oglasnim tablama sindikata – za
redovne sindikalne aktivnosti, a u vreme štrajka i na drugim mestima po odluci sindikata.
Član 54
Reprezentativni sindikat ima pravo da bude obavešten od strane poslodavaca o ekonomskim
i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata.
Poslodavac je dužan da predstavniku reprezentativnog sindikata omogući prisustvovanje
sednicama organa upravljanja ustanove, bez prava odlučivanja, i u tom smislu dužan je da
sindikatu dostavi uredan poziv sa materijalom za sednicu organa upravljanja.
3. Prava sindikalnih predstavnika
Član 55
Sindikalna organizacija je dužna da poslodavcu dostavi akt o upisu u registar sindikata i
odluku o izboru predsednika i članova organa sindikata, u skladu sa zakonom.
Član 56
Poslodavac je dužan da ovlašćenom predstavniku reprezentativnog sindikata u ustanovi, koji
pripada reprezentativnom sindikatu potpisniku ovog ugovora, u koji je učlanjeno više od 50%
zaposlenih, isplaćuje uvećanu mesečnu platu u visini od 12%.
Ukoliko je u reprezentativnu sindikalnu organizaciju ustanove koja pripada reprezentativnom
sindikatu potpisniku ovog ugovora učlanjeno manje od 50% zaposlenih, ovlašćeni
predstavnik iz stava 1. ovog člana ima pravo na srazmerno uvećanu mesečnu platu do 12%.
Poslodavac je dužan da predsedniku, odnosno povereniku okružnog, odnosno regionalnog,
gradskog, pokrajinskog i republičkog organa sindikata, reprezentativnog na nivou Republike,
potpisniku ovog ugovora, isplaćuje uvećanu mesečnu platu u visini od 12%.
Ostvarivanje prava po osnovu odredaba ovog člana, ne može se vršiti po dva osnova.
Član 57
Zaposlenom koji je izabran na plaćenu profesionalnu funkciju u reprezentativnom sindikatu
miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza za koje
je zakonom drugačije određeno.
Zaposleni kome prava i obaveze iz radnog odnosa miruju ima pravo da se u roku od 15
dana, od dana prestanka funkcije, vrati na rad u ustanovu na iste poslove, a ako takvih
poslova nema na druge odgovarajuće poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.
Član 58
Ovlašćeni predstavnik sindikata ima pravo na plaćeno odsustvo, radi obavljanja sledećih
sindikalnih funkcija:
1) ako je određen za kolektivno pregovaranje, odnosno određen za člana odbora za
kolektivno pregovaranje za vreme pregovaranja,
2) kada je određen da zastupa zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem pred arbitrom ili
sudom za vreme zastupanja.
Član 59
Poslodavac je obavezan da predstavnicima sindikata omogući odsustvovanje sa rada radi
realizacije programskih aktivnosti i prisustvovanja sindikalnim sastancima, konferencijama,
sednicama, seminarima i kongresima, po pozivu organa koji organizuje sastanak.
Poslodavac je obavezan da predstavnicima sindikata koji su izabrani u više organe sindikata
omogući odsustvovanje sa rada za učestvovanje u radu tih organa, uz priložen poziv.
Poslodavac je obavezan da predstavnicima sindikata koji zastupaju članove sindikata
organizovane u posebna udruženja u okviru sindikata (rekreacija, kase uzajamne pomoći i
sl.) omogući rad, uz priložen poziv sindikata.
Član 60
Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan
položaj (raspoređivanje na druge, manje plaćene poslove, raspoređivanje u drugu
organizacionu celinu, upućivanje na rad u drugo mesto rada, upućivanje na rad kod drugog
poslodavca, proglašavanje tehnološkim viškom) predstavnika zaposlenih (predsednik
sindikalne organizacije, sindikalne podružnice, sindikalni poverenik, članovi organa sindikata,
predsednik okružnog, gradskog, pokrajinskog i republičkog odbora) za vreme obavljanja
funkcije i po prestanku funkcije, u skladu sa zakonom.
Poslodavac je obavezan da funkcionere sindikata, po isteku funkcije, vrati na poslove koje su
obavljali pre izbora, odnosno na odgovarajuće radno mesto.
Član 61
Poslodavac je dužan da ovlašćenim predstavnicima sindikata omogući pristup svim radnim
mestima, ako je to potrebno u cilju zaštite prava zaposlenih, utvrđenih zakonom ili
kolektivnim ugovorom.
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 62
Ugovorne strane se obavezuju da će ovaj ugovor primenjivati u dobroj nameri i na načelima
socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja.
Tumačenje ovog ugovora vrši komisija.
Komisiju čine po jedan predstavnik reprezentativnog sindikata, potpisnika ovog ugovora i po
jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, ministarstva nadležnog
za poslove rada, ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za
poslove državne uprave.
Komisija svoj rad uređuje poslovnikom.
Član 63
Ugovorne strane su saglasne da se izmene i dopune ovog ugovora mogu vršiti u slučaju:
1) ako nastupe okolnosti koje onemogućavaju njegovo sprovođenje,
2) zbog izmena, odnosno dopuna propisa i ako su odredbe ovog ugovora u suprotnosti sa
odredbama tih propisa,
3) ako ugovorne strane utvrde da ovaj ugovor iz drugih razloga treba menjati, kao i da
pristupe pregovorima o predloženim izmenama i dopunama u roku od 30 dana od dana
prijema predloga.
Predlog za izmene i dopune Ugovora može da podnese svaka ugovorna strana u pisanom
obliku.
Ugovorne strane dužne su da se u roku od 15 dana od dana prijema predloga za izmenu i
dopunu Ugovora izjasne o predlogu, kao i da pristupe pregovorima o predloženim izmenama
i dopunama u roku od 30 dana od dana prijema predloga.
Ovaj ugovor može prestati da važi na osnovu sporazuma ugovornih strana ili otkazom.
U slučaju otkaza, Ugovor se primenjuje najduže šest meseci od dana podnošenja otkaza,
kada Ugovor prestaje da važi.
Član 64
Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.
Član 65
Kolektivni ugovori u ustanovama usaglasiće se sa Ugovorom, u roku od tri meseca od dana
stupanja na snagu Ugovora.
Član 66
Ovaj ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije“.